04.10.2023. Sreda

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Poslednji poziv klubovima za predaju predoga godišnjih programa
13.09.2018.

Sutra ističe rok za predaju predloga godišnjih programa za 2019 godinu kao i za predaju popunjenog upitnika za ketegorizaciju sportskih organizacija. 

Predloge godišnjih programa sa popunjenom dokumentacijom i dokazima koji se traže u skladu sa Zakonom o sportu i navedenim Pravilnikom, dostavite zaključno sa 14. septembrom 2018. godine Sportskom savezu Grada Subotice, Subotica, Park Rajhl Ferenca 12, u prijemnu kancelariju.

Uz predlog godišnjeg programa Sportske organizacije do 14. septembra moraju da predaju i popunjen upitnik za kategorizacij sportskih organizacija odštampan na Obrascu broj 2, koji se nalazi na kraju pravilnika i čini njegov sastavni deo, sa pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost utvrđenih kriterijuma za rangiranje u skladu sa Zakonom i drugim propisima iz oblasti sporta. Sportske organizacije koje ne dostave blagovremeno potrebne podatke za rangiranje u skladu sa ovim pravilnikom, neće biti vrednovane u postupku rangiranja.

Ukoliko Komisija utvrdi da je sportska organizacija dostavila netačne podatke na osnovu kojih se vrši rangiranje, isključuje se iz postupka rangiranja za tekuću godinu, odnosno isključuje se sa utvrđene rang liste. Obrazac, koji mora biti overen od strane odgovornog lica, dostavlja se Sportskom savezu grada Subotice - lično, poštom ili mejlom (ako je overen i skeniran), do 14.09.2018. godine.

  Share on Facebook