16.06.2024. Nedelja

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Održana sednica Skupštine
28.02.2017.

Dana 27.02.2017. godine održana je 2. vanredna sednica Skupštine Sportskog saveza. Sednici je od 39 članova Skupštine prisustvovao 31 član. Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, na dnevnom redu bilo je usvajanju programa rada i finansijskog plana Sportskog saveza Grada Subotice za 2017 godinu, kao i usaglašavanje sastava i broja članova Upravnog odbora Saveza.

Naglašeno je da je planom rada za naredni period pored uobičajenih aktinosti utvrđenih Statutom Saveza, predviđeno da Savez ubuduće bude nosilac godišnjih i posebnih programa za sve sportske organizacije - klubove, članice Saveza, odnosno da će se zahtevi podnositi isključivo preko Saveza, da će Savez pripremati materijal za programe, te da će nakon realizacije programa kontrolisati namensko korišćenje odobrenih sredstava. Ovaj posao je Savezu određen Zakonom o sportu, a izmenom Statuta je i usvojen kao aktivnost koju će sprovoditi. U sklada sa prethodnim, i finansijski plan je korigovan, pa je pored sredstava za zarade zaposlenih i sufinansiranje zarada trenera, dotacija za obavljanje delatnosti, finansijski plan obuhvatio i sredstva namenjena za troškove prevoza ekipa sportskih organizacija - klubova, na ligaška takmičenja, čime je Grad ispunio obećanje da će klubovi koji se takmiče u najvišem rangu takmičenja imati besplatne prevoze. Potrebu, iznos i realizaciju koordinisaće Savez, na osnovu ugovora koje će zaključiti sa klubovima za ovu namenu.

957_1.jpg957_2.jpg

Usaglašavanjem organizacije članova uprave sa Zakonom o sportu, ujedno je izvršeno i usaglašavanje broja članova Upravnog odbora Saveza sa usvojenim Statutom Saveza. Po Statutu Upravni odbor sačinjava devet osoba, predsednik i još 8 članova. Ranije izabranim članovima UO, koji po Zakonu o sportu više nisu mogli da obavljaju funkciju člana UO, prestao je mandat, a izvršeno je kooptiranje do punog sastava. Ujedno je izabran i potpredsednik UO. Sadašnji sastav UO Saveza je: Sreten Damnjanović - predsednik, Ubori Laslo, Vučković Čedo, Vučković Milan, Vučković Dejan, Belić Ivana, Antelj Tomislav, Vert Stipan i Vujović Ratko.

957_3.jpg957_4.jpg

  Share on Facebook