18.05.2024. Subota

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Raspisan javni poziv za poseban program
10.05.2017.

Gradsko veće grada Subotice raspisalo je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta za 2017. godinu.

Javni poziv se raspisuje za posebne progarme i to za:

  1. obezbeđivanje uslova i organizovanje kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje stručnog rada sa njima i
  2. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

Za realizaciju posebnih programa podnetih po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.720.000,00 dinara.

Po Javnom pozivu dozvoljava se dostavljanje više predloga posebnih programa istog nosioca programa i više predloga posebnih programa može biti odobreno s tim da ista lica ne mogu biti angažovana na tim programim (različiti programski timovi).

Rok za podnošenje predloga programa je 8 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Grada www.subotica.rs - Konkursi i oglasi. - do srede 17. maja.

Uz predlog programa, podnet na propisanom obrascu, podnosi se dokumentacija utvrđena Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici («Službeni list Grada Subotice», br. 15/17) i druga dokumentacija, kojom se dokazuje ispunjenost Zakonom propisanih bližih kriterijuma za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta i pisana izjava lica ovlašćenog za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa da ne postoje prepreke iz člana 5. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici («Službeni list Grada Subotice», br. 15/17).

Obrazac 4 (Predlog posebnog programa kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta - aplikacioni formular) se popunjava u skladu sa Uputstvom datim u samom formularu Obrasca. Obrazac 4 i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti u potpunosti popunjeni i dostavljeni u tri primerka, s tim da obrazac 4 treba biti dostavljen i u elektronskoj formi. Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena Gradskom veću u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Grada Trg slobode broj 1.

Javni poziv

Obrazac 4


  Share on Facebook